X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1390

بدون مقدمه عرض میکنم که امروز در تشیع جنازه دوستی که مدتها درهمسایگی باغ سالها باهم بودیم شرکت کردم مرحوم که از انسانهای فعال در عرصه کشاورزی بود بنا بدلائلی روزها اخرین عمر را بشدت با سختی ومشکلات بسر برد و درتنگنا بود واین در حالی اتفاق افتاد که ثروت قابل توجهی  از مرحوم بدر ایشان مانده ولیکن مدیریت نامطلوب موجب گردید که اتفاقات ناخوشایندی درزندگی وی بوقوع ببیوندددر زمان تدفین تمامی به این فکر میکردم که هراتفاقی در زندگی بستگی شدید به عملکرد افراد داشته ومنشا تمامی تغییرات چه در بعد مثبت وچه منفی نفس بشریت است وبراین اساس درجات بشری در مراتب مختلف لحاظ گردیده وچه بسیار افراد که منشا خیر وبرکت و تحول و تطورو سازندگی شده وبالعکس خیلی دیگر حب نفس را که راس کل خطایاست را مورد توجه ومداقه قرار داده اند و............  

در هرحال هر چه بود گذشت وهنوزصدای شلیک گلوله های توب سال تحویل در گوشمان طنین انداز است که چهل و یکمین روز از سال نیز میگذرد و عاقبت کار همان خواهد بود که: 

هرکس از مزرعه خویش همان درو خواهد کرد که دران بذرش را ریخته است. 

برای روح مرحوم علو درجات را از خداون متعال خواستارم.