X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

اگرچه انسانهاروزبروزرشد بیشتری را در زندگی خود شاهدوناظرند و از این ترقی و پیشرفت نیز بنحوشایسته ای استفاده میکنند بااین حال از قدیم عبارات و اصطلاحاتی وجود دارد که هرچه تغییروتحول در زندگی بشریت بوجود اید بازهم انگونه فرمایشات تازه و نو وکاربردی دائمی و همیشگی دارد اری باکمال تاسف امروزه شاهدیم که مردمی وجود دارند که با باد جابجاشده و بقولی مشابه پشه کوره هایی هستند که به هرجهتی که باد بوزد انها نیز همانطرف را انتخاب میکنندوصد افسوس که افراد ی وجود دارند که صادقانه و مودبانه اینگونه افراد را در کنار خود جای داده و بدانها اعتماد میکنند وغافل از انند که این مگسان دور شیرینیند. 

چه میشود کرد ؟ 

روزگار چنین است گاه انسانهایی انچنان خود را جا کرده و در جامعه رخنه میکنند که برخی انها را از برادر بخود نزدیکتر میبینند لیکن غافل از این هستند که تمامی این شگرد ها صرفا برای رسیدن به جاه و مال و مقام ومرتبت و....  

ودر اخر سخن اینکه اینچنین خصلتهایی بمحض رسیدن به هدف همه چیز را فراموش کرده و بر خرمراد خود سوار و دیگریادی از اطرافیان نخواهند کردغافل از اینکه تمامی این پستها ومامها و منزلتهاکاذب و دروغین و روزی خواهد رسید که خود مانی و وجدان وانجه بعنوان کارنامه در نزد خود و خداوند مانده و با ان اگر خوب عمل کرده ای شاد و اگر خدای ناخواسته بد عمل کرده باشی نادم وراهی برای برگشت باقی نمانده است. 

ودرنهایت اینکه چه خوب که این دنیای دنیای دون و فانی است که انسانهابرای همیشه وجود اینگونه خصلتهایی را شاهد نخواهند بود.   

براین اساس است که از قدیم گفته اند: 

این دغل دوستان که میبینی       مگسانند گرد شیرینی