X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1391

استخوان خرد کرده های سیاست و اقتصاد از دیرباز فضای امروزی را که پرتلاطم و همانند اسبان رم کرده افسارگسیخته و هرلحظه انتظار اسیب ازان میرود را به درایت پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را دادند لیکن ممانعت ازسیطره جهانخواران و یکه تازی سطوران عرصه های جهانی میدان کارزار را به جنگ دیوصفتانه اقتصادی رهنمون کردند تا احاد جامعه بخصوص انانی که دل در گرو توسعه و توانمند سازی کشور داشتند در پهنه گشاد کشوری بااینهمه منابع وابزارهای لازم رشد و بالندگی به یکباره با هجمه ای روبرو شود که تاب و توان از دست بدهند اری اگرچه کشور در ابتدای راه انقلاب دچار جنگی تحمیلی گردید و فرصتها و توانهای بسیاری را که میتوانست در سالهای نه چندان دور درپیشبرد اهداف بیاری گرفته شده وارمانهای مترقی معمار انقلاب را حاصل کند در مسیری دیگر مصرف کرد لیکن ذخائر موجود در کشور بویژه نیروی انسانی مستعد و شگفتی ساز و درد اشنا و دلسوز و مدیرانی از نسل انقلاب قادر بودند تا کشور را در مسیری قرار دهند که بعنوان ام القرائ جهان اسلام نویدی و امیدی را در دلهای مسلمانان جهان متبلور سازند لیکن نظم نوین جهانی و سردمداری سلطه گران وکارشکنانی که دوست ندارند ایرانی نمونه را در عرصه جهانی دیده و چشم کورشان به نور الهی منور گردد با ترفندهای مختلف و از انجمله شبیخون فرهنگی و پس از ان باز کردن جبهه اقتصادی سعی در مایوس کردن هرانچه بانام ایرانی توام است دارنددراینحال انچه برهمگان شرع و وظیفه است درایت و تیزبینی و بیداری بشکلی که الام ودردهای اقشار اسیب پذیر جامعه که در همه اعصار و قرنها و مراحل با دینمداری سعی در حفظ و حراست از کشور و مهمترازهمه اسلام عزیز داشتند بشدت به کمترین حد از خود رسیده و فضای زیستی سالم و عمری بادوام و بابرکت و بانشاط برای این اقشار که همیشه و در همه حال بار رنج و مشقت زندگی را بردوش کشیده اند باز گردد.انشالله