شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1392

رمضان می اید و همچون محرم درلیالی قدرش جامه سیاه برتن وچهره ها اندوهگین و ........مردی از تبارشجاعان که نه مردی اسوه و الگوی شجاعان هموکه انقدرظلم را مبارزه کرد تا در این راه اسوه عدالت و مروت و مردانگی شد و امادرهمین حوزه مخالفینش انقدرنامردی کردندتازمانیکه خبرشمیرش خوردنش درمسجد و محراب را عنوان کردندبرخی ها سوال :مگرعلی هم نماز میخواند را بیان کردند و............... 

دنیامزرعه ای است برای اخرت فلذا امام همام انچه برداشت توشه اخرت بود تا مریدان مرام  و مسلک و دینش تداوم دهنده راه و خط درپیش گرفته این ولی خداشوند. 

امید انکه شیعیان این رادمرد گیتی ماراازدعای خیر خویش در ایام و لیالی قدر بی نصیب نسازند. 

ملتمس دعا