چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1392

پلشتی های دنیای امروز و هرانچه که انسان و ادمیت را به گناه و عتابه وامیدارد انچنان جامعه بشری را تحت تاثیر قرار داده که گاه شاهد جرم و جنایتهای بی حدی و حصری هستیم که زبان از ذکر ان شرمسار میگردد ومتاسفانه هرچه بسمت ماشینی شدن و راحتی سوق داده میشویم عرصه و فضای لازم برای الودگی و پلشتی نیز بیشتر شده و افسار از دست ادمیت بیشترخارج میگردد وبدین لحاظ روی اوردن به هرانچه معنویت را رشد داده و انسانیت را بخداوند نزدیک ومقرب میسازد بعنوان بهترین راهکار مورد توجه وعنایت قرار میگیرد فلذا مکاتب اسمانی برای ساختن انسان در ابعاد روحانی و ممانعت از فسق و فجور امده اند تا خداوندمتعال راه و طریقت صحیح انسان شدن را به مخلوقات خویش که در قالب انسان افریده شده اند نشان دهدواسلام بعنوان دین کامل اداب و رسوم و فرائضی را داردتا این کمال به بهترین وجه خویش خود را در انسان نمایش دهد و این مخلوق بعنوان احسن مخلوقات جایگاه رفیع اشرف مخلوقات را از ان خویش سازد و..... 

از جمله فرائض روزه در رمضان است و اصولا رمضان از ریشه سوختن امده تا هرانچه بنام گناه، پاکی و لطافت و طراوت و .... اندامی بنام قلب را الوده و سیاه کرده را با حرارت نشات گرفته از الهامات الهی بطرزقابل توصیفی سوزانده و قلب را بعنوان موثرترین جزئ از کالبد بشری تطهیر کرده و انسان را به فطرت خویش رهنمون سازد وچه خوشگوار و باصفاست بازگشت انسان به فطرت خویش و رسیدن به نقطه ای که گویا بتازگی متولد شده و از هرگونه گناه مبراو پاک است. 

دراین لحظات ناب و اسمانی که شوق رسیدن به فطرت در وجود یکایک مسلمانان متبلورگردیده و در انتظار تولدی دیگر برای خویشتن خویش هستیم و عروج انسانی را در دنیای مادی به جشن و سرور می نشینیم اینجانب به سهم خود به همه روزه داران و مسلمانان جهان اسلام و علی الخصوص خوانندگان گرامی این پایگاه عیدفطر راتبریک و تهنیت عرض میکنم