یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1392

ازحسنات و ره اوردهای مهم تحول در سال 1357توسعه سیاسی و افزایش بینش و دیدمردم نسبت به اتفاقات روزمره و هرانچه در حول و حوش زندگی خودمیگذرد میباشد و بنظرحاکمیت این نوع از نگاه بروجودبشریتی که بعنوان انسانی ازاد لیکن مقید به چهارچوبی درقالب ائین و کیش و دین و مذهب افریده شده مهمترین امتیازی است که خالق هستی به اشرف مخلوقات خود عنایت فرموده اندفلذا بی توجهی به اطاف و اکناف ظلمی سترگ به خود و ایندگان است و بدین منوال است که کره خاکی هرروزه شاهد رشد و توسعه و اباعات و اختراعاتی است که بشربران حاکم شده و بدان دسترسی پیدا میکند ومهمتر اینکه نفس و ذات بشر براساس تغییر و تحول بنانهاده شده بنحوی که تغییر در زندگی موجب برتری میگردد بااین مقدمه واین نیت که همه احاد چامعه بشری برمحیط خود اشراف داشته و هراتفاقی را دنبال میکنند به مهمترین وقایع اتفاقیه در این چند روز اشاراتی داشته و امید ان دارم که این تغییرات شروعی دیگر در رشدشاخصه ها و امکانات زیستی مردم و بویژه ایرانیان معتقد را پیدی اورد. 

اول اینکه بعداز مدتها رفت وامد و جلسه و نشده ها و شدهاو بایست ها و نبایست هامردی از تبار دیپلماتها و دیپلماسی اما کاربلدتر از گذشتگان راه و روش صحیحی راپیش گرفت و با ظرافتی که از ان لبخند و برخوردهای شایسته و اخلاق حسنه بروزدادضمن پاسداشت حقوق حقه ایرانیان عزیز راه تعامل باجهانیان و مراودات موردلزوم جهانی شدن و توسعه همه جانبه را برای بقاءایندگان و جامعه پرازنخبه وطنی فراهم کرد و خوشبختانه امروز شاهد به نتیجه نشستن این اقدام بودیم اگرچه نباید از تفکراتی گله مندشدکه چرا این مدت را برای ایجادتعامل از دست داده و راه را به بن بست کشیدند اما همین هم جای شکرش باقیست که زمان را بیشاز این از دست نداده و ضمن حفظ حقوق خودهماهنگی های لازم را برای استفاده بهینه از امکانات جهانی در راه توسعه وپیشرفت از دست ندهیم. 

وامابعداگرچه نحوه مدیریت برورزش کشور درجهتی که ورزش بعنوان ابزار اصلی حفظ سلامتی درهمه ابعاد و ارکان چامعه اعمال نگردیده و بنوعی قهرمان پروری بجای پهلوان پروری برجامعه امروزی حاکم شده و بنظر تمامی اعتبارات برای تعدادی قلیل در قالب ملی در رشته های مختلف هزینه شده و گاه به عده خاصی میرسد تا در قالب دوتیم پرسپولیس و استقلال برای هم کری خوانده و برای هواداران جنگ اعصاب راه انداخته و مهمتر از همه برای تعدادی بعنوان فوتبالیست حرفه ای اتومبیلهای لوکس و امکانات انچنانی فراهم گرددلیکن عرق ملی و وطنی که در وجود همه مستتر هست و تمامی جهانیان نونوع بشریت از بردتیمهای ملی در رشته های مختلف ورزشی بوجد امده و احساس غرورمیکنندوبنابراین ایرانیان بعنوان بااحساسترین ملت از برد جوانان خود برخود بیشتراز سایرین میبالند. 

درهرحال پیروزی غرور افرین تیمهای ملی فوتبال ساحلی و والیبال را در جام بین قاره ای خدمت همه عزیزان ایرانی بویژه خوانندگان عزیز وبلاگ تبریک و تهنیت عرض میکنم.