یکشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1392

معرفت اصل برتر زندگی است هرانکس که بدین سلاح مجهزگردد علاوه برحمایت خداوندگار در زندگی از ایشان که هرداده ای از برکت بی بدیل اوست درتمامی شئونات زندگی نیز برنده وفائق وموفق خواهدبود لذانمونه های بارزی از توفیق درزندگی را ازاین منظر شاهدوناظربوده ایم که نمونه ای ازان را در هفته قبل در جریان دیدارتیمهای تراکتورسازی تبریز و الاتحاد عربستان در چارچوب باشگاههای اسیا در تبریز شاهدبودیم دریک صحنه یکی از بهترین بازیکنان تبریزکه سابقه دیرینه ای در تیمهای پرسپولیس و ملی ایران دارد بدلیل دوکارته شدن اززمین اخراج گردید ودراین لحظات حساس تماشاگران خونگرم و متعصب تبریزی بجای نگرانی از این بازیکن که شاید درادامه بازی بااین اخراج تیمشان شکست بخورد با تمام وجود علی کریمی بازیکن اخراج شده را مورد تشویق قرار دادند ودراخرنیز مزد این رعایت کردن ادب را گرفتند و تیمشان تیم پرقدرت و پرافتخار الاتحاد را با شکست مواجه کرد بنابراین مزد معرفت را گرفتند.