پنج‌شنبه 5 تیر‌ماه سال 1393

همانطوریکه میدانید هرچهارسال یکبار قدرتهای برتر هردوره درورزش فوتبال که علاوه برنمایش قدرت وتوان وفیزیک وبرنامه ریزی نمادی از سیاست خودرا نیز بنمایش میگذراند در یک کشور که از سالیان قبل تعیین شده گردهم می ایند تا تورنمنت عظیمی بنام جام جهانی فوتبال را برگزار کنند این میدان علاوه برنمایش اقتدار ورزشی نشاندهنده برنامه ریزی و سازماندهی و مدیریت مطلوبی ازکشورداری و قدرتمند بودن در عرصه جهانی است که برای مثال امریکایی که سالها حرف از پیشرفت و توسعه و رشد درهمه جوانب داشت جای خالیی را در تورنمنت داشت اما درسالهای گذشته متوجه ضرور ت حضور دراین عرصه گردید و بابرنامه ریزی مطلوب و حساب شده باقدرت وارد این عرصه گردیدتادراین حوزه نیزپابپای سایر دول مترقی حضورداشته باشد واما ایران خودمان نیزازقافله عقب نمانده درطول بیست دوره برگزاری جام برای چهاردوره حضور داشته که ازجمله دراین دوره میباشد تیم ایران علیرغم در تحریم بودن باجدیت تمام وارد عرصه گردید وبا استفاده از دانش و تجربه و حرفه ای گری مربی نامدار خودبخوبی بارقبای خود از انجمله ارژانتین پرمهره به کاروزار برخاست واگرچه در پایان دوره گروهی تنها با یک امتیاز بکار خود انهم در رده اخر جدول گروه ششم پایان داد اما بازیهای درخور توجه و دلاورانه بازیکنان نقشی کارساز را در اذهان عمومی باقی گذاشت امیدوارم که رشدوتعالی همه جانبه از سویی و درک موقعیت کشور توسط اولیاء محترم و مردم عزیز وتوجه به توانمندیهای درخور توجه ملت و میهن عزیزمان بنحوی باشد که موجبات افتخارگردد.

دراینخصوص مطالبی درذهن دارم که اگر خداوند توفیق دهد در فرصت مناسب انرا به رشته تحریر درخواهم اورد.

درپایان برخود واجب میدانم که بعنوان فردی ایرانی زحمات ملی پوشان را ارج نهاده و توفیق ایشان را درمراحل مختلف از خداوند متعال خواستار باشم