شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1394

روح بلندوبزرگ انسان مزیت غیرقابل انکاری است که خداوندمتعال دروجودیکایک افرادبه عاریت گذاشته واین حسن بزرگ موجب گردیده تاوجه تمایزعظیمی رادرسرشت وذات موجودات مابین انسان و سایرمخلوقات بعینه مشاهده کنیم.عدم استفاده ازاین موهبت الهی وگذران بی نتیجه وغیرهدفمندعمرموجب ناسپاسی وناشکری خواهدشد که شایددردنیای باقی بشدت ازجانب خالق هستی موردپرسش واقع گرددولذااین ماموریت خطیراستفاده ازفرصتهانه تنهاموجب رضایت وجدان رافراهم خواهد کردبلکه باتغییرنگرش و موقعیت و قرارگرفتن درجایگاه شایسته ای که امکانات بیشتری را درخودنهفته اسباب رشد وتعالی و بالندگی همنوعان رانیزفراهم خواهد اورد ، انسان بعنوان اشرف مخلوقات درهران ولحظه وبصورت مدام بایستی بدنبال تغییر و پی بردن به ناشناخته های علمی موجوددرپهنه گیتی باشدوبعلاوه درپی ان که باتغییرات حاصله ناشی از تغییردرنوع نگرش شرائط مناسب ومساعدی را برای ارتقائ عملکردانسانیت درعرصه محیط زیستی خودفراهم اورد بانگاهی به تاریخ وبازگشت به گذشتگان عرصه گیتی ملاحظه میشودکه میلیاردهاازهمین جنس درتردد دنیای فانی و باقی بوده اندترددی یک سویه غیرقابل بازگشتی که برااساس فرامین و دستورات دینی پی امدان ندامت و عدم توان برای بازگشت وجبران گذشته میباشد وبدین لحاظ پیامبرانی به کثیر رسالت یافتند تا تکمیل کننده مشی انسانی بمعنای خاص کلمه باشند که درمکتب پرفروغ اسلام حضرت محمد (ص) خاتم لقب گرفته است، لذا رسالت انسانی درامدن برای تکمیل خلق وخوی ورفتار انسانی است تاجایی که انسان جایگاه واقعی ودرخورشان خویش را پیداکرده وعمرهرچندکوتاه خویش را به بطالت نگذراندوبدین لحاظ ماموریت انسان توجه خاص به محیط اطراف وبهره برداری قابل ملاحظه ودرحدمسئولیت تعریف شده برای این مخلوق توانمند وعاقل است که نمیتوان براحتی ازکناران گذشت و.............

انشاالله ازامروزقصددارم درصورت توفیق سلسله مطالبی راپیرامون حضوردرصحنه انتخابات برایش ما عزیزان خواننده مطرح وبدنبال ان نتایجی را حاصل کنیم.